Za osiguranike FZO RS

Za osiguranike FZO RS

Nakon uspostavljanja dijagnoze u Kliničkom centru Banja Luka (ili drugoj referentnoj ustanovi), pacijent se upućuje na konzilijum. Konzilijum koji se sastoji od ljekara različitih specijalnosti u zavisnosti od lokalizacije karcinoma određuje jedan ili kombinaciju postojećih vidova tretmana (hirurški zahvat, hemioterapiju, radioterapiju). Ukoliko se pacijentu odredi terapija zračenjem (radioterapija) pacijent se u zavisnosti od stabilnosti zdravstvenog stanja upućuje na hospitalizaciju u Kliničkom centru Banja Luka/Poliklinici Banja Luka ili da kao vanbolnički (ambulantni) pacijent dolazi od kuće na svaki zakazani tretman zračenjem.
Hospitalizovani pacijenti  

 

Pacijenti hospitalizovani u Kliničkom centru Banja Luka na svaki tretman zračenjem dolaze sami (ukoliko su fizički sposobni) ili se dovoze invalidskim kolicima/pokretnim ležajem sa odjeljenja na kojem leže do Centra za radioterapiju. Pacijenta koji je hospitalizovan u Kliničkom centru Banja Luka i nije u mogućnosti sam doći do Centra za radioterapiju sa odjeljenja dovozi osoblje Centra za radioterapiju. Pacijenti hospitalizovani u Poliklinici Banja Luka dolaze sanitetskim vozilom Kliničkog centra Banja Luka u pratnji medicinskog osoblja.

 

 

Vanbolnički (ambulantni) pacijenti

 

Vanbolnički (ambulantni) pacijenti dolaze na tretman vlastitim prevozom ili sanitetskim vozilom koje se obezbjeđjuje za pacijente kojima treba pratnja medicinskog osoblja ukoliko žive u krugu od 100 km od grada Banja Luke (ukoliko žive dalje, određuje im se hospitalizacija).

 

Pozivanje pacijenta i prvi pregled

 

Hospitalizovani pacijenti se dovoze na prvi i sve naredne tretmane po sistemu koji se koordiniše između osoblja Kliničkog centra Banja Luka i Centra za radioterapiju. Vanbolnički pacijenti se pozivaju na prvi pregled putem telefona. Recepcija Centra za radioterapiju ima obavezu pozivati pacijenta konsekutovno 3 dana, a ukoliko se pacijent ne javlja, šalje se telegram na kućnu adresu pacijenta. Centar za radioterapiju će izvršiti sve napore da se sa pacijentom stupi u kontakt. Ukoliko se pacijent ne javlja napraviće se službena zabilješka i uputiti na kućnu adresu pacijenta i u Fond zdravstvenog osiguranja RS. Ukoliko pacijent putem telefona odbije doći na tretman, sačiniće se službena zabilješka i uputiti na kućnu adresu pacijenta i u Fond zdravstvenog osiguranja RS.

 

 

Prilikom prvog dolaska pacijenta u Centar za radioterapiju, pacijent obavezno mora donijeti ovjerenu zdravstvenu knjižicu, odluku konzilijuma, kompletnu medicinsku dokumentaciju i dijagnostičke snimke. Ordinirajući ljekar će pregledati medicinsku dokumentaciju, izvršiti klinički pregled pacijenta i upoznati pacijenta i/ili njegove članove porodice/staratelje sa dosadašnjim tokom bolesti,  konzilijarnom odlukom o načinu liječenja, svim aspektima i efektima liječenja, uključujući i negativne strane tretmana, te odgovoriti na sva postavljena pitanja.

 

U slučaju da je pacijent nekontaktibilan ili nekomplijantan, medicinski tim Centra za radioterapiju će donijeti odluku u skladu sa činjenicama zasnovanim na pravilima medicine i u najboljem interesu pacijenta te o tome će sačiniti službenu zabilješku.

 

Ukoliko pacijent ili njegov zakonski staratelj prihvate vršenje tretmana, ordinirajući ljekar će donijeti odluku o načinu sprovođenja zračnog tretmana i odrediti termin za simulaciju. U toku simulacije pripremaju se sredstava za imobilizaciju bolesnika koja će se koristiti tokom frakcionisanog (višednevnog) sprovođenja radioterapije.

 

Tim stručnjaka u sastavu ljekar, medicinski fizičar i glavni radiološki tehnolog pristupaju izradi terapijskog plana koji se prezentuje na jutarnjem sastanku ostalim članovima medicinskog tima Centra za radioterapiju. Stručni kolegijum koji sačinjavaju svi ljekari, medicinski fizičari i glavni radiološki tehnolog/tehničar odobrava terapijski plan i način liječenja koji je odredio ordinirajući ljekar. Timskim radom se određuje najbolji mogući pristup liječenju pošto ovakav način rada integriše znanje i ekspetize svih medicinskih profesionalca u cilju odabira najboljeg tretmana za pacijenta.

 

Ukoliko pripremljeni radioterapijski plan podrazumijeva djelimično ili potpuno oštećenje određenih zdravih tkiva i organa kao posljedica toksičnih efekata zračne terapije, pacijent će o tome biti obaviješten prije započinjanja tretmana i od pacijenta će se tražiti da potpiše izjavu da prihvata navedene posljedice tretmana u nastojanju da se postigne izlječenje ili palijacija.

 

Nakon provjere radioterapijskog plana, pacijent se poziva na prvi tretman zračenjem u roku od maksimalno 2 nedjelje.

 

Raspored dolazaka

 

Prilikom prvog namještanja pacijenta, radiološki tehničari će obavijestiti pacijenta o rasporedu tretmana. U zavisnosti od propisanog tretmana od strane ordinirajućeg ljekara pacijent dolazi na tretmanod jedne pa do 7 nedjelja, svakim radnim danom, bez obzira na državne i vjerske praznike. Svaki pacijent ima obavezu upozoriti radiološkog tehničara ili ordinirajućeg ljekara o eventualnim zdravstvenim problemima koji bi mogli biti ili jesu posljedica radioterapijskog tretmana kako bi mu se pružio savjet ili uklonio zdravstveni problem.

 

Trajanje prve posjete i cjelokupnog tretmana

 

Prva posjeta Centru za radioterapiju traje do 2 sata. U zavisnosti od odluke ordinirajućeg ljekara, prilikom prve posjete se može izvršiti i simulacija. Ukoliko to nije moguće zbog prethodno zakazanih termina ili zbog tehničkih razloga, pacijent će se zakazati za simulaciju u odvojenoj posjeti. Sam tretman zračenjem traje u prosjeku oko 15 minuta (različite lokalizacije imaju različito trajanje tretmana), međutim pacijent se može zadržati u Centru i duže ukoliko je potrebno zahtjevnije pozicioniranje prije početka tretmana ili je došlo do komplikacija medicinskog ili nemedicinskog karaktera.

 

Upravo zbog navedenih razloga, pacijenti koji se zakažu na tretman trebaju biti spremni da njihov termin eventulano može biti pomjeran te će biti zadržani u čekaonici Centra za radioterapiju duže nego što je planirano. Osoblje Centra za radioterapiju moli sve pacijente za razumijevanje i strpljenje te im preporučuje da sa sobom donesu materijal za čitanje ili neki drug vid zanimacije koji će im pomoći da vrijeme čekanja brže prođe. Tretman pacijenta se može odložiti jedan ili više dana po odluci ordinirajućeg ljekara, u slučaju da zdravstveno stanje pacijenta ne omogućava izvršenje tretmana ili zbog nekog drugog objektivnog razloga.